AZtest
AZtest Con đường dẫn đến thành công!
AZtest

Đề thi trắc nghiệm hóa học 10

  • : 15
  • : 30 phút
Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Click chọn đề thi cần làm
2. Click Bắt đầu làm bài thi
3. Chọn đáp án đúng cho từng câu hỏi
4. Kiểm tra lại toàn bộ bài làm xem còn để sót câu hỏi nào không
5. Hết thời gian, hệ thống sẽ tự động nộp bài. Bạn cũng có thể nộp bài thi trước khi hết thời gian bằng cách Click vào Nộp bài

Câu hỏi 1:

Cho biết:

Nguyên tố Đồng vị Khối lượng nguyên tử trung bình
Brom 3579Br và 3581Br 79,90
Li 36Li và 37Li 6,94

Phát biểu nào sau đây là sai?